Akcjonariat

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywane korespondencji drogą elektroniczną

 

……………………………….

(miejscowość, data)

 

………………………………..

(imię i nazwisko)

 

………………………………..

(adres zamieszkania)

 

 

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na otrzymywane korespondencji drogą elektroniczną

 

Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wszelkiej korespondencji z PPS POLMOS w Warszawie S.A., w tym w szczególności:

1.zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i projektów uchwał,

2.terminie wypłaty dywidendy

3.wzorów druków i formularzy

4.innych zawiadomień i wezwań

drogą elektroniczną na adres e-mail ………………………………..

Oświadczam, że będę odbierał/-a w/w korespondencję pod niniejszym adresem
e-mail.

Zobowiązuję się do każdorazowego i natychmiastowego podania zmiany tego adresu świadomy/-a, że do tego czasu doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres e-mail będzie skuteczne.

Za datę otrzymania korespondencji uznaję datę jej wysłania.

………………………………………

(własnoręczny podpis)

Pobierz Oświadczenie 

 

Czytaj więcej...

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

……………………….. dnia……………………

 

 

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Niniejszym kwituję złożenie w siedzibie/oddziale Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego

POLMOS w Warszawie S.A. w dniu ………………… dokumentów akcji Spółki pod firmą :Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego POLMOS w Warszawie S.A. 00-006 Warszawa, ul. Szkolna 2/4,wpisanej

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ,pod numerem

KRS:0000090490 , o kapitale zakładowym w wysokości 900000,00 (wpłaconym w całości),

należących do Akcjonariusza;

 

pan/pani……………………………………………………………………………

 

adres………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

złożone dokumenty akcji obejmują

 

  1. ……………………….. akcji zwykłych imiennych/na okaziciela serii …………………

o numerach od ………………………. do ………………………… o wartości nominalnej 100 PLN

(sto złotych)każda.

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Wymienione wyżej dokumenty akcji zostały złożone w związku z ogłoszonym wezwaniem w wyniku

realizacji obowiązku dematerializacji akcji Spółki wynikającego z przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia

2019r o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.z 2019r poz.1798) zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020r o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2020r poz.875)

Pokwitowanie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla Akcjonariusza i Spółki.

 

W imieniu Spółki

 

 

 

………………………………………………….

Imię i nazwisko pracownika Spółki

…………………………………………………..

miejsce i data

Pobierz Pokwitowanie

 

Wybrane KontaktyTabela kontaktów

image

PPS Polmos w Warszawie S.A.

Telefon: 22 826 61 05

PPS Polmos Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego Szkolna 2/4, Warszawa

Zobacz pełną listę...

image

Wytwórnia Wódek

Telefon: 15 842 60 76

PPS Polmos S.A. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego w Warszawie

Zobacz pełną listę...
image

Sklep/Hurtownia

Telefon: & 509 703 685

ul. Niezłomnych 27 37-450 Stalowa Wola

Zobacz pełną listę...